The D&I Award Winners

 

 

2014 Award Winners:

Johanna Ahola
"Välimiesmenettelyn tehostaminen ja oikeusturva"

Antti Luhtala
"Equity Decoupling"

2013

Martina Castrén
"Hankintasopimusten muutokset erityisesti avoimuuden ja yhdenvertaisuuden kannalta" 

Jesse Collin
"Empty Voting. Tutkielma empty voting –ilmiöstä ja osakkeenomistajien muuttuneista käyttäytymismalleista"

2012

Sanna Alku
"Virheellisen informaation merkityksestä osakemerkinnässä: Tutkielma listaamattoman osakeyhtiön vastuusta ja osakkeiden merkitsijän oikeussuojasta erityisesti yhtiö- ja sopimusoikeudellisesta näkökulmasta"

Anna Dimoulis
"Tarjousten valinta- ja vertailuperusteet julkisissa hankinnoissa Euroopan unionissa"

2011

Paul Raade
"Limits to creditor control"

Lauri Ahokallio
"Luottoriskinvaihtosopimuksen oikeudellinen luonne erityisesti vakuutusoikeuden näkökulmasta"

2010

Kiti Karvinen
"Kilpailurikkomuksen uusiminen"

Kiira Tuohimaa
"Kartelliasian käsittelyn tehostaminen Euroopan komissiossa"

2009

Antti Kuha
"Osakeyhtiön johdon lojaliteettivelvollisuus"

Mika Karppinen
"Kohdeyhtiön hallituksen vahingonkorvaus-vastuu julkisen ostotarjouksen johdosta annetun lausunnon perusteella"

2008

Anu Aaltonen
"Hinnoittelun väärinkäyttöjen valvonta kiinteän verkon markkinoilla - kahden säännöstön ongelmat ja mahdollisuudet"

Katri Havu
"Julkisyhteisön oikeus kilpailuoikeudelliseen vahingonkorvaukseen"

2007

Essi Rimali
"Vähemmistöosakkeen lunastushinnan määräytyminen suomalaisessa pörssiyhtiössä"

Toni Kalliokoski
"Vahingonkorvaus kilpailunrajoituksen seuraamuksena kartellitapauksissa"

2006 

Annina Nykänen
"Lääkkeiden vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa - kohti yhtenäisiä lääkemarkkinoita"

Carin Eriksson
"Direkt tillämpning av EG-fördragets artikel 81.3 - Konsekvenser och utmaningar för medlemstaternas domstolar, även med hänsyn till de finska domstolarna"

2005 

Jarno Sukanen
"Telemarkkinoiden kilpailuoikeudellinen erityissääntely 2000-luvulla: markkina-analyysi ja yritysten hinnoitteluvelvoitteet tukkumarkkinoilla"

2004 

Olli Norros
"Välimiehen ja sovittelijan vahingonkorvausvastuu"

2003 

Juha Vesala
"The Legal Protection Against the Preparatory Activities of Circumventing Technological Measures in the Copyright Laws of the United States of America and the European Community"

2002

Markus Hamro-Drotz
"Immaterialrättigheters inverkan på företags marknadsstyrka enligt EG:s konkurrensrätt"

Henrikki Harsu
"Kotimaisen liiketoiminnan arvopaperistaminen"

2001

Risto Koivula
"Tracking Stock and its Implementation by Finnish Listed Companies"

Micaela Adolfsson
"Förpliktelserna hos ledningen i målbolaget vid evalueringen av ett offentligt köpeanbud"

2000

Anu Piilola
"The International Dimension of Competition Law. European and American Approach"

Paulus Hidén
"Listautuminen, informaatio ja vahingonkorvausvastuu"

1999

Sten Olsson
"Om förvärv av egna aktier i publika aktiebolag. En rättsjämförande avhandling"

Michaela Ramm-Schmidt
"Definition of the Relevant Economic Entity in European and Finnish Competition Law"

1998

Anna Perjo
"Tekijänoikeuden raukeaminen"

Ilkka Leppihalme
"Osakkeiden ja osakkeenomistajien äänimäärää koskevat säännökset ja määräykset"
 

page background: 
White heading text: 
black
mapimage: