D&I Employment Alert 4 October 2016

< Back to Articles

The equality plan is coming, are you ready?

According to the Finnish Non-Discrimination Act, effective since the beginning of last year, an employer who regularly employs at least 30 persons must have a plan of necessary measures for the promotion of equality.

The equality plan must be in place by 1 January 2017. The plan can be prepared as a stand-alone document or incorporated into other plans, such as the gender equality plan or the occupational health and safety policy. To satisfy the obligation set by the legislation in that case, the employer must be able to specify the particular measures that are to be taken for the promotion of equality.

The equality plan is a plan of concrete incentive measures for the promotion of equality. It must, for example, establish the best practices for handling suspicions of discrimination, include the obligation to raise the equality matters in orientation and training as well as develop the work community with a focus on the work place as a whole, its different groups of personnel and their respective needs. The measures and their effectiveness must be discussed with the personnel or their representatives. However, the responsibility for the preparation of the plan is on the employer.

The occupational health and safety authorities supervise the preparation of the equality plan and, if necessary, can exhort the employer to prepare the plan by a set time limit. The occupational health and safety authorities may further impose a default fine to enforce the obligation.

Yhdenvertaisuussuunnitelma tulee, oletko valmis?

Viime vuoden alussa voimaan tulleen yhdenvertaisuuslain mukaan työnantajalla, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Yhdenvertaisuussuunnitelman tulee olla laadittuna 1.1.2017 mennessä. Se voidaan laatia omaksi erilliseksi suunnitelmakseen tai osaksi muita suunnitelmia, esimerkiksi osaksi tasa-arvosuunnitelmaa tai työsuojelun toimintaohjelmaa. Tällöin yhdenvertaisuuden edistämistoimenpiteet on kuitenkin voitava yksilöidä, jotta työnantaja voi tarvittaessa osoittaa täyttäneensä lain mukaiset velvollisuutensa.

Yhdenvertaisuussuunnitelma on suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Suunnitelman tulee sisältää konkreettisia edistämistoimia, esimerkiksi hyviin käytäntöihin perustuvien menettelytapojen vakiinnuttamista syrjintäepäilyjä käsiteltäessä sekä yhdenvertaisuusasioiden esille ottamista työntekijöiden perehdytyksessä, koulutuksessa ja työyhteisön kehittämisessä kohdistuen koko työpaikkaan, sen erilaisiin henkilöstöryhmiin ja tarpeisiin. Edistämistoimia ja niiden vaikuttavuutta on käsiteltävä henkilöstön tai heidän edustajiensa kanssa. Vastuu suunnitelman tekemisestä on kuitenkin työnantajalla.

Työsuojeluviranomainen valvoo, että yhdenvertaisuussuunnitelma on laadittuna, ja voi tarvittaessa kehottaa työnantajaa laatimaan suunnitelman määräaikaan mennessä. Työsuojeluviranomainen voi määrätä velvollisuuden tehosteeksi uhkasakon.

 

Download Article > < Back to Articles