Sustainability on Board – haastattelussa Salla Pöyry

Hallituksen näkökulma vastuullisuuteen

Posted on

7 Feb

2022

Dittmar & Indrenius > Insight > Sustainability on Board – haastattelussa Salla Pöyry

Salla Pöyry: ”Jokainen yhtiö ei paranna maailmaa, mutta huonommaksikaan sitä ei saa tehdä”

Sustainability on Board -sarjassa hallitusten jäsenet kertovat, miten vastuullisuutta tulisi yrityksen hallituksessa lähestyä. Katso Sustainability on Board -sarjan jakso, jossa haastateltavana on sijoitusalan yrittäjä ja hallitusammattilainen Salla Pöyry.

”Koen hallituksella olevan hyvin keskeinen rooli vastuullisuuden edistämisessä. Ennen kaikkea strategiatyön kautta, mutta toki myös hyvin konkreettisten aiheiden, kuten raportoinnin ja viestinnän kautta. Strategiatyössä hallituksella on erityisen keskeinen tehtävä. Liiketoimintaa ja hallituksen työskentelyä miettien, on käytävä keskustelua ja ennen kaikkea asetettava vastuullisuustavoitteita ja varmistettava niiden seuranta”, kertoo Salla Pöyry, sijoitusalan yrittäjä ja hallitusammattilainen.

Vastuullisuuden oltava osa tämän päivän tekemistä

Vastuullisuudessa haaste voi Pöyryn mukaan olla monelle se, että yrityksessä puhutaan tavoitteista, mutta ne eivät välttämättä vielä näy tämän päivän tekemisessä. Korkealla tasolla on tehty paljon, mutta vielä on vietävä tämä yritysten kulttuuriin ja tekemiseen. Se vaatii uskoa ja monitahoista kommunikaatiota.

Pöyryn mukaan tietoisuus vastuullisuudesta on olemassa. Hän huomauttaa, ettei ole helppoa asettaa tavoitteita, jos ei vielä ole työkaluja, joilla voidaan muuttaa liiketoimintaa. Mutta tavoitetasolla ja tietoisuustasolla on onnistuttu. Eli lähtökohdat ovat kunnossa.

”Hallitus voi parhaassa tapauksessa auttaa nostamaan katsetta sellaisiin haasteisiin, jotka eivät ole vielä tämän päivän haasteita tai mahdollisuuksia. Hallitus muistuttaa, että tilanne voi muuttua”, kertoo Pöyry.

Vastuullisuuteen liittyy tietty subjektiivinen elementti

Pöyryn mukaan hallituksella on oltava yhteinen ymmärrys siitä, mitä vastuullisuus yritykselle tarkoittaa. Tämä pätee myös sijoitusten osalta. Hän käyttää esimerkkinä perheomisteisen sijoitusyhtiönsä ajattelua.

”Lähestymisemme asiaan on se, että vastuullisuuteen liittyy aina tietty subjektiivinen elementti. Meidän tapauksessamme olemme nähneet, että olennainen tekijä on, että pitää olla yritys, tai laajemmin idea, joka pystyy – ei pelkästään pärjäämään – vaan menestymään sellaisessa toimintaympäristössä, jossa vastuullisuusarvojen merkitys korostuu”, kertoo Pöyry.

”Kiteytettynä, intressit pitää olla yhtenevät. Jokainen yhtiö ei paranna maailmaa, mutta ne eivät saa missään nimessä tehdä maailmaa huonommaksi. Se on meille se ohjenuora.”

Muutosjohtaminen ja diversiteetti tärkeässä roolissa

Vastuullisuus sellaisenaan ja tämä aika, jota nyt elämme, on jo itsessään todella suuri muutos myös yritysjohdolle.

”Muutosjohtaminen vaatii johdolle jatkuvaa haastamista ja tukemista ja koen, että hallitus on siinä se instanssityökalu, joka voi auttaa”, kertoo Pöyry.

”Myös diversiteetti on merkityksellinen hallituksista puhuttaessa. Mitä diversiteetti tarkoittaa, niin se ei minun maailmassani ole vain ikä- tai sukupuolidiversiteettiä, vaan näkökantoja ja ennen kaikkea koulutustaustaa ja kokemuksia”, kertoo Pöyry.

Seurantatyökalut käyttöön

Vastuullisuus on jatkuvaa tekemistä. Vastuullisuutta on mietittävä lyhyellä aikavälillä, mutta ennen kaikkea pitkällä aikavälillä.

Vastuullisuuden tavoitteiden toteutumisen seurantaan on Pöyryn mukaan hyvä käyttää työkaluja. Yhtiöiden välillä on kuitenkin todella isoja eroja siinä, mitä seurantatyökalut ovat. Myös toimijoiden välillä on eroja. Osalle vastuullisuus on aivan itsestään selvä osa tekemistä, ehkä jopa se perus liikeidea perustuu vastuullisuuden kasvuun yhteiskunnassa.

”Työkaluja on erinäisiä, mutta kun tavoitteet on asetettu, niin seuranta on todella tärkeää. Miten me tätä seuraamme, ja että siinä on konkretiaa. Ja kun on seurantatyökalut, niin on myös muita keinoja, kuten palkitseminen, ja miten aidosti sidotaan fokus ja tämän hetkinen tekeminen näihin aiheisiin, jotka muuten vielä voivat tuntua aika etäisiltä”, kertoo Pöyry.

Tärkeintä on viestiä myös sisäisesti

Vastuullisuutta ei pitäisi Pöyryn mielestä nähdä erillisenä aiheena, vaan se on holistinen kokonaisuus. Sijoittajalle vastuullisuus on keskeinen osa mitä tahansa yritysanalyysia, eikä se koske pelkästään ympäristöasioita, vaan on laajempi käsite.

Sijoittajia on toki erilaisia, mutta tällä hetkellä on ollut aikamoinen murroskausi, ja tiedon saanti on keskeinen vaatimus ja tarve.

Viestinnällinen aspekti ja informaation kulku ja vaatimus transparenssista on paljon korkeampi tänä päivänä kuin mitä se oli ennen. Pöyry kokeekin, että tiedonsaanti on keskeinen sijoittajan odotus.

”Ja vaatimukset eivät vähene tai lopu sillä, että kerran vuodessa raportoi”, tiivistää Pöyry.

Kommunikaatio niin sisäisesti kuin ulkoisesti on todella tärkeää. Moni on Pöyryn arvion mukaan varmaan tällä hetkellä keskittynyt vaatimuksiin, mitä pitää kertoa markkinoilla, mutta viestintä on myös sisäistä viestintää.

”Moni toimiala voi muuttua ja kehittyä, kasvaa teknologisten innovaatioiden kautta. Mutta minulle se tarkoittaa myös sisäistä muutosta, että tehdään asiat eri tavalla. Siinä korostuu sisäinen kommunikaatio, että muistetaan aidosti myös kertoa, mitä tämä tarkoittaa meille, ja millainen yrityskulttuuri meillä pitää olla, jotta me aidosti saavutamme nämä tavoitteet. Me emme voi pelkästään tuijottaa vuotta 2030 tai 2050. Kyllä meidän pitää osata kertoa, mitä tämä tarkoittaa meille tänään”, kertoo Pöyry.

 

Salla Pöyry on sijoitusalan yrittäjä ja hallitusammattilainen. Hän toimii tällä hetkellä muun muassa Aspon hallituksessa.

Sustainability on Board -sarjassa haastateltavat hallitusvaikuttajat ovat työeläkeyhtiö Varman johtaja Katri Viippola, vuorineuvos Jorma Eloranta, Cevian Capitalin partner Niko Pakalén, toimitusjohtaja ja hallitusammattilainen Jannica Fagerholm, MB Fundsin partner Kimmo Vanne, sijoitusalan yrittäjä ja hallitusammattilainen Salla Pöyry sekä monipuolisesti suomalaisen yrityselämän tunteva Christoffer Taxell.

Muutosjohtaminen vaatii johdolle jatkuvaa haastamista ja tukemista ja koen, että hallitus on siinä se instanssityökalu, joka voi auttaa.

Latest insights

Draft New Act Governing Offshore Wind Power within the Finnish EEZ Published for Comments

Alert / 28 May 2024
Reading time 2 minutes

Government proposal regarding the implementation of EU’s NIS 2 Directive published

Alert / 24 May 2024
Reading time 2 minutes